GDPR - Persondatapolitik

GDPR - Persondatapolitik

Anvendelse

Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes Stolegruppen ApS indsamler og behandler personoplysninger. Ligeledes oplyses, hvilke rettigheder du har som registreret, kunde og/eller samarbejdspartner, i forbindelse med håndteringen af dine personoplysninger.

Nærværende fremstilling er udtryk for, at Stolegruppen ApS overholder den til enhver tid gældende persondataforordning. 

Stolegruppen ApS agerer i forskellige henseender som dataansvarlig for dine personoplysninger.

Henvendelser vedrørende persondata kan ske ved hjælp af kontaktsiden på www.stolegruppen.dk.
 • Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

 • Stolegruppen ApS indsamler og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af aftaler, der er indgået mellem selskabet og dets kunder, eller som er nødvendige for selskabets almindelige drift.

  Hvorvidt oplysninger er “nødvendige” afhænger af det konkrete formål, som personoplysningerne er tiltænkt at skulle anvendes til. De af os indsamlede personoplysninger behandles alene i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

  2.1. En ikke-udtømmende oversigt, over de personoplysninger vi indsamler:

  • Navn
  • Kontaktoplysninger, herunder mail og telefonnummer
  • Adresseoplysninger i forbindelse med køb
  • Relevante ordreinformationer
  • Andre personoplysninger afgivet i forbindelse med køb
  • Alle personoplysninger indskrevet i kontaktformularen på vores hjemmeside
  • Mundtlige personoplysninger ved købsaftaler

  Ovennævnte personoplysninger og eventuelt øvrige oplysninger indsamles og behandles i forbindelse med køb på www.stolegruppen.dk, forespørgsler, indsigelser og lignende.

 • Hvilke formål indsamles personoplysningerne til?

 • Der indsamles alene personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse.

  De primære formål med dataindsamlingen er at kunne levere retmæssige varer i overensstemmelse med de konkrete indkomne ordrer, og i øvrigt opfylde de kontraktuelle forpligtelser, som påhviler Stolegruppen ApS.

  Derudover indsamles og opbevares ovennævnte personoplysninger også med henblik på - med forudgående samtykke hertil - at fremsende tilbud eller målrette markedsføring i overensstemmelse med gældende markedsføringslovgivning på området.

 • Hvad er retsgrundlaget?
 • Gældende persondatalovgivning, herunder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen finder anvendelse på Stolegruppen ApS’ behandling af personoplysninger. 

  Ved indgåelse af en kontrakt med Stolegruppen ApS, afleder sidstnævnte en række forpligtelser. Disse kontraktuelle forpligtelser forsøges bedst muligt overholdt, hvilket kan kræve en behandling af visse personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

  Ved markedsføringsmæssige formål eller hvis der foreligger en legitim interesse til behandling af personoplysninger, sker dette i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

  Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, behandler Stolegruppen ApS ligeledes personoplysninger, hvor der er givet et gyldigt samtykke.

  Der behandles alene personoplysninger, som er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til de formål, i forhold til hvilke behandlingen sker. 

 • Videregivelse af personoplysninger
 • Stolegruppen ApS videregiver i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med opfyldelsen af selskabets kontraktuelle forpligtelser, navnlig ved videregivelse til selvstændige transportører.

 • Opbevaring af personoplysninger og tredjeparter
 • Stolegruppen ApS lagrer personoplysningerne i en Google-server.

  Alle personoplysninger opbevares forsvarligt og efter gældende databeskyttelsesregler. 

 • Varighed af opbevaringen samt sletning af personoplysninger
 • Der findes ikke en specifik minimums- eller maksimumslængde for opbevaringstid af persondataoplysninger i den gældende lovgivning. 

  Det beror på Stolegruppen ApS’ konkrete skøn som dataansvarlig, hvad der anses for at være en nødvendig opbevaringstid. Som udgangspunkt opbevarer selskabet personoplysninger, som nævnt i punkt 1.1, i op til 3 år.

  I visse tilfælde opbevares personoplysningerne i en længere periode end 3 år. Dette sker alene i de tilfælde, hvor personoplysningerne tjener et sagligt og legitimt formål.

 • Dine rettigheder som registreret
 • Den registrerede har visse rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, når Stolegruppen ApS indsamler, behandler og opbevarer vedkommendes personoplysninger. Disse rettigheder er oplistet straks nedenfor.

  8.1. Ret til indsigt

  I medfør af indsigtsretten er den registrerede altid berettiget til at anmode om visse oplysninger, herunder hvilke personoplysninger Stolegruppen ApS opbevarer om den registrerede, formålet med selve registreringen, indsigt i eventuel videregivelse af oplysninger til tredjeparter og samarbejdspartnere, opbevaringens varighed og oplysning om hvorledes Stolegruppen ApS har indsamlet oplysningerne.

  Hvis der ønskes indsigt i oplysninger, bedes den registrerede rette anmodning herom til Stolegruppen ApS. Anmodningen behøver ikke at indeholde en begrundelse.

  8.2. Ret til indsigelse

  En registreret person har til enhver tid ret til at gøre indsigelse over for Stolegruppen ApS’ behandling af vedkommendes personoplysninger, hvad enten indsigelsen vedrører indsamling, behandling eller opbevaring af oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan indsigelse, vil Stolegruppen oftest foretage en vurdering i den registreredes interesse. 

  8.3. Ret til sletning

  Som registreret har man ret til fuldstændig sletning af opbevarede personoplysninger. Man har endvidere ret til berigtigelse af opbevarede personoplysninger. 

  Krav om sletning eller berigtigelse af personoplysninger skal rettes til Stolegruppen ApS via. kontaktformularen på www.stolegruppen.dk eller via. mail til stolegruppen@gmail.com

  Visse undtagelser i forhold til retten til sletning eller berigtigelse kan forekomme, hvis Stolegruppen ApS har et andet retsgrundlag for fortsat at behandle de omhandlede personoplysninger helt eller delvist.

  8.4. Tilbagekald af samtykke

  Som registreret kan man give samtykke til behandling af personoplysninger. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at tage kontakt til Stolegruppen ApS via. kontaktformularen på www.stolegruppen.dk eller via. mail til stolegruppen@gmail.com. Alle henvendelser herom behandles hurtigst muligt, hvorefter Stolegruppen ApS vil ophøre med behandling af de omhandlede personoplysninger.

  8.5. Klage til Datatilsynet

  Som registreret har man ret til at klage til Datatilsynet over Stolegruppen ApS’ behandling af ens personoplysninger.

  Klage herom kan indgives til e-mail: dt@datatilsynet.dk eller via klageformularen på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.

 • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Stolegruppen ApS sikrer fornøden datasikkerhed for så vidt angår indsamling, opbevaring og videregivelse af personoplysninger. Der er foretaget flere tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som har til sigte at værne mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, forringes, misbruges, behandles uforsvarligt eller håndteres i strid med databeskyttelseslovgivningen.

  Stolegruppen ApS’ medarbejdere er ligeledes instrueret i, hvorledes personoplysninger behandles forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  ×
  ×

  View full product info

  Sale

  Unavailable

  Sold Out